Serum-neutralization assay


Select item(s)
Key Findings
An in-vitro serum-neutralization assay using the five patients sera revealed the neutralization activity of the viral IgG-positive samples.
PMID 32015507
Title A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin
Author(s) nameZhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, Si HR, Zhu Y, Li B, Huang CL, Chen HD, Chen J, Luo Y, Guo H, Jiang RD, Liu MQ, Chen Y, Shen XR, Wang X, Zheng XS, Zhao K, Chen QJ, Deng F, Liu LL, Yan B, Zhan FX, Wang YY, Xiao GF, Shi ZL.
Journal Nature
Impact factor24.36
Citation count3984
Date of publishing2020 Mar